Tag Archives: عکس های متحرک باحال

عکس متحرک عاشقانه زیبا

اگر دروغ رنگ داشت؛ هر روز شاید، ده ها رنگین کمان، در دهان ما نطفه می بست، و بیرنگی، کمیاب ترین چیزها بود. . . . اگر شکستن قلب و غرور، صدا داشت عاشقان، سکوت شب را ویران میکردند